โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 


4 ตุลาคม 2566 เข้าชม 493 ครั้ง

     โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     จัดโดย..ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     เวลา ๐๙.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และและผู้เกี่ยวข้อง และบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบาย แผนการศึกษาพระปริยัติธรรม และระบบคุณภาพการศึกษา“
     เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสนับสนุนปริยัตินิเทศก์ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม”
     เวลา ๑๔.๐๐ น.  การนำเสนอภาพโครงการฯ โดย… พระเทพปวรเมธี
     เวลา ๑๕.๐๐ น. การบรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาตน สู่การพัฒนาคน และการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ โดย…พลเรือเอกธานินทร์  ลิขิตวงศ์
     เวลา ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ โดย พระเทพปวรเมธี รศ.ดร., ดร.นงลักษณ์  ไชยเสโน และทีมงาน

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net