สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่านทาง Email โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูล ...

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

24 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยา เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : (เบอร์กลาง) 02 441 7951 อีเมล : pariyattinithed@gmail.com

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net