บุคลากร

พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ

เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
1 พระธรรมวชิรมุนี วิ. น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร 10200 2564 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
2 พระครูประภัสสรสุตกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Ph.D. สุวรรณาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย 10700 2562
3 พระครูปริยัติธรรมคุณ น.ธ.,ป.ธ., ชำนิหัตถการ รองเมือง ปทุมวัน 10330 2561
4 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศน.บ./อ.ม. นางนอง วรวิหาร บางค้อ จอมทอง 10150 2561
5 พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศษ.ม ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 10520 2561
6 พระครูพิพิธธรรมภาณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. / ศศ.ม. ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี 10600 2561
7 พระเทพสุวรรณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.8,พธ.ด. สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย 10700 2561
9 พระครูสุนทรจารุวรรณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ 10140 2562
10 พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อตฺถเวที) น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี 10600 2562
11 พระครูอนุสิฐวัชรธรรม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ ม่วงแค บางรัก บางรัก 10500 2560
12 พระเทพปฏิภาณกวี น.ธ.เอก,ป.ธ.8,พธ.ด ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี 10600 2562
13 พระธรรมวชิรเมธี (วีรปญฺโญ) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,บธ.ด. หงษ์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ 10600 2562
14 พระธรรมโพธิมงคล (ปิยสีโล) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด(กิตติมศักดิ์) นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ 10160 2562
15 พระปริยัติวรานุกูล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ 10160 2562
16 พระมหาเขมานันท์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศศ.บ. ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว 10230 2561
17 พระมหาครชิต ญาณวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.8,ศน.บ. อินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร 10200 2560
18 พระมหาจำรูญ กุสลจิตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.6,มหาบัณฑิต นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ 10160 2561
19 พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏโฐ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,วท.บ. เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ 10240 2561
20 พระมหาณรงค์ชัย ฐานธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ปริญญาตรี สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ 10800 2561
21 พระมหาณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม น.ธ.,ป.ธ., อรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ 10600 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
22 พระมหานที จนฺทสาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศศ.บ. บุณยประดิษฐ์ บางไผ่ บางแค 10160 2560
23 พระมหานิยม ติสฺสวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ,ศศ.บ. เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม 10120 2560
24 พระมหาประกิต ฐิตสีโล น.ธ.เอก,ป.ธ.9,อ.ม. โพธิ์พุฒตาล บางบอน บางบอน 10150 2562
26 พระมหาไพฑูรย์ รตนเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,MBA. แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี 10510 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
27 พระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม. ประยงค์กิตติวนาราม คลองสิบสอง หนองจอก 10530 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
28 พระมหาวีรศักดิ์ ธมฺมธโช น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ค.ม. จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ 10100 2560
29 พระมหาสนั่น สุจิตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.6, สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต 10300 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
30 พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.8,พธ.บ. ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ 10140 2561
31 พระมหาสำราญ ธีรเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. รัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน 10170 2561
32 พระมหาสุทัศน์ สุขวฑฺฒโน น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. บ้านกลาง สามวาตะวันออก คลองสามวา 10510 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
33 พระมหาอนุสิต สุขสิริ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,บธ.บ. ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ท่าแร้ง บางเขน 10220 2560
34 พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. ทัศนารุณสุนทริการาม มักกะสัน ราชเทวี 10400 2561
35 พระมหาอาทิตย์ อมโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศศ.ม. ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา 10120 2561
36 พระเทพเวที (อาภากโร) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,M.A. / M.Phil. / Ph.D. สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา พระนคร 10200 2562
37 พระเทพปวรเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,Ph.D. ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี 10600 2562
38 พระศรีธรรมภาณี น.ธ.เอก,ป.ธ.8,พธ.ด. ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี 10600 2563
39 พระสิริชัยโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ม. ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด 10700 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
579 พระราชสุทธิวิมล น.ธ.เอก,ป.ธ.ประโยค 1-2,ศษ.ด. กระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่ 81000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
580 พระมหาญาณพล น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พธ.ด มหาธาตุวชิรมงคล นาเหนือ อ่าวลึก 81110 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
128 พระเทพปริยัติโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Master of Arts (M.A.) ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี 71000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
129 พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,M.Phi ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี 71000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
130 พระโสภณกาญจนาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,MA ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี 71000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
131 พระเมธีปริยัติวิบูล น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D. ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี 71000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
132 พระมหาสุวัฒน์ วุวฑฺฒโน น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. วังศาลา วังศาลา ท่าม่วง 71110 2562 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
133 พระเทพเมธาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.8,ป.โท สิริกาญจนาราม(ธ) ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี 71000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
399 พระครูวรธรรมธัช น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปร.ด. สว่างคงคา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 2552 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
400 พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล ปญฺญาวชิโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ม. กลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 2560
401 พระครูศรีธรรมโกศล สุภาจาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ปร.ด. Ph.D สิมนาโก นาโก กุฉินารายณ์ 46110 2563
402 พระมหาสมหมาย ชินทตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศษ.ม ไตรภูมิ โนนบุรี สหัสขันธ์ 46140 2561
403 พระครูปริยัติโพธิธรรม วรธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม อร่ามมงคล ยางตลาด ยางตลาด 46120 2561
404 พระครูสุตวชิโรภาส ปญฺญาวชิโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ม. หนองบัว หนองบัว หนองกุงศรี 46220 2560
405 พระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. ใต้โพธิ์ค้ำ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 2561
406 พระมหาสุนทร ชาติเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศศ.บ. อโศการาม ยอดแกง นามน 46230 2561
407 พระครูสิริวรวัฒน์(บุญเลิศ) น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ไม่มี ป่าอัมพวัน(ธ) หัวนาคำ ยางตลาด 46120 2555
408 พระครูไพศาลปัญญาคุณ(วินัย) น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ไม่มี ประชาพินิจ(ธ) หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 2555
409 พระมหาสมบูรณ์ จิตฺตสมฺปุณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.บ ประชานิยม(ธ) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
179 พระราชวชิรเมธี น.ธ.,ป.ธ., วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร 62000 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
180 พระมหาน้อม นมการี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ป.ตรี พัฒนราษฎร์บำรุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี 62130 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
181 พระครูสิริปริยัติวิมล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. บ้านไร่ วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี 62140 2561
182 พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7, กุฏิการาม พรานกระต่าย พรานกระต่าย 62110 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
183 พระมหาสุขุม อุตฺตโม น.ธ.เอก,ป.ธ.9,รบ. บุญมั่นศรัทธาราม ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี 62140 2563
184 พระเทพวัชราภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5, นาควัชรโสภณ(ธ) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร 62000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
353 พระเทพวิสุทธิคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. บ้านหนองกุง หนองกุง น้ำพอง 40140 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
354 พระครูศรีวิชิรกิตติคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ป.6 จอมศรี บ้านลาน บ้านไผ่ 40110 2561
355 พระมงคลปริยัติธาดา น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศน.บ. ชัยศรี วังชัย น้ำพอง 40140 2561
356 พระครูสิริสุตาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พ.ม.,พ.บช.,พธ.บ., พธ.ด. ธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 2561
357 พระมหาทนงค์ สุมโน น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. โนนสวรรค์ หนองกุงธนสาร ภูเวียง 40150 2559
358 พระครูปัญญาสารโกศล น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศ.บ ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 2561
359 พระครวิทสุทธิธีรคุณ เขมิโก น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ม.6 ศรีจันทร์ หนองโน กระนวน 40170 2562
360 พระครูสิริปริยัติสาร สิริธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. บูรพาราม บ้านฝาง บ้านฝาง 40270 2562
361 พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ,รปม. เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 40250 2562
362 พระครูสารปิยธรรม ปิยธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. สะอาด นาข่า มัญจาคีรี 40160 2562
363 พระครูสุตธรรมานุกูล สุตธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปรัญญาเอก นายมวราราม ในเมือง เวียงเก่า 0 2562
364 พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติโมฬี น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.บ. โพธิ์ศรี โนนหัน ชุมแพ 40290 2562
365 พระมหาประจักษ์ ปิยทสฺสี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. เทวราช ท่าวัด แวงน้อย 40230 2562
366 พระครูสิริสังวรธรรม สํวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.5,รป.บ. สว่างน้ำใส บ้านหัน โนนศิลา 40110 2562
367 พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. ธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 2562
368 พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ. โพธิ์ทอง บ้านกง หนองเรือ 40240 2562
369 พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. สว่างอารมณ์ เพ็กใหญ่ พล 40120 2562
370 พระมหาธีรศักดิ์ จนฺทธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. สระกัญญาราช เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 40280 2562
371 พระครูปริยัติสุวิธาน รกฺขิโต น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม. นามูลพุทธาวาส ดูนสาด กระนวน 40170 2563
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
114 พระราชจันทโมลี น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,ปบ.ส. บูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ 22120 2555 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
115 พระราชธรรมเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. โค้งสนามเป้า ท่าช้าง เมืองจันทบุรี 22000 2561
116 พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ปร.ด. บ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม 22150 2561
117 พระมหาชนก เขมกาโม น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ม ศรีเมือง ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 22170 2561
118 พระครูสิริวราดิสัย น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ม. ไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี 22000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
521 พระราชภาวนาพิธาน น.ธ.เอก,ป.ธ.,พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา วัดโสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000 2565 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
522 พระมหาน.อ.สุวรรณ กมฺพุวณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
523 พระครูปริยัติธรรมกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
524 พระมหากิจจา กตกจฺโจ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. แพรกนกเอี้ยง บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา 24000 2564 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
525 พระศรีกิตติเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ป.ตรี เทพนิมิตร(ธ) หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
526 พระมหากฤษณ์ธนินต์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D. โสธรวราราม หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
100 พระเทพชลธารมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ม. บางพระวรวิหาร บางพระ ศรีราชา 20110 2558 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
101 พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ป.บส. ตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี 20130 2547
102 พระมหาคมสันต์ ชินวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง บ่อทอง 20270 2562
103 พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,บธ.บ เขาถ้ำ หนองอิรุณ บ้านบึง 20220 2560
104 พระครูวิบูลปริยัติกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พศ,บ เขาพุทธโคดม สุรศักดิ์ ศรีราชา 20110 2558
105 พระมหาจรัญ อาภากโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,มศ.5 สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ 20180 2561
106 พระมหาเดช โสภณจิตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไม่มี ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง 20150 2561
107 พระมหาสุทธิพงษ์ พลสิทฺโธ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,รัฐศาสตร์บัณฑิต หนองอ้อ เกาะลอย พานทอง 20160 2561
108 พระมหาถาวร ฐานวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,กศ.ม. สุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง 20150 2562
109 พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ปริญญาเอก มมร. หนองไก่เถื่อน หนองปรือ* ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ* 0 2563
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
94 พระสุธีวราภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไม่มี พระบรมธาตุ ชัยนาท เมืองชัยนาท 17000 2559 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
95 พระครูอุดมชัยสิทธิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ ดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท 17000 2561
96 พระมหาบุญเรียง สิริจนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ป.4 ดอนประดู่ ดอนกำ สรรคบุรี 17140 2562
97 พระมหาวิสัน จทนฺโชโต น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี ทับขี้เหล็ก หันคา หันคา 17130 2533
98 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศษ.ม. โพธิ์งาม บางหลวง สรรพยา 17150 2561
99 พระมหาอำนาจ เตชวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ,ศษ.ม,พธ.ด โพธิ์ศรีศรัทธาธรรม คุ้งสำเภา มโนรมย์ 17110 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
504 พระราชชัยสิทธิสุนทร น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.ด. ชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง 36210 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
505 พระครูศรีปริยัติพิมล น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,กศ.ม. ไพรีพินาศ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 36000 2561
506 พระครูโสภณภัทรกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,กศ.ม. ทรงศิลา ในเมือง เมืองชัยภูมิ 36000 2561
507 พระครูสุตชัย น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พธ.ม. ชัยสามหมอ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 36150 2561
508 พระครูสิริเมตตาธรรม น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,รม. ป่าเมตตาธรรม หนองตูม ภูเขียว 36110 2561
509 พระครูปริยัติชโยดม น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ปร.ด. บางอำพันธ์ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 36220 2561
510 พระมหาธนรัตน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,ร.ม. ทรงธรรม บ้านกอก จัตุรัส 36130 2561
511 พระมหาวิฑูรย์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,ปร.ด. ชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง 36210 2561
512 พระครูปลัดพีระพันธ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศษ.บ./พธ.ม./พธ.ด. วังทองสามัคคีธรรม วังทอง ภักดีชุมพล 36260 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
551 พระราชวิจิตรปฏิภาณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน 86110 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
552 พระสิริปริยัติวงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.8, ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน 86110 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
553 พระครูศรีศาสนคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,ม.ศ.3 นาสร้าง ท่าแซะ ท่าแซะ 86140 2561
554 พระครูศรีธรรมโชติ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,พธ.ม. นาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 86000 2561
555 พระมหาปรีชา น.ธ.เอก,ป.ธ. 8,มศ.1 ขันเงิน ขันเงิน หลังสวน 86110 2561
556 พระครูศรีกิตตยาทร น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,ปริญญาตรี ท่ามะพลา ท่ามะพลา หลังสวน 86110 2561
557 พระมหาวีระ วีรปญโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศ.สบ. วาลุการาม แหลมทราย หลังสวน 86110 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
558 พระมหาชัยศิลป์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศน.บ ดอนทรายแก้ว นาทุ่ง เมืองชุมพร 86000 2561
559 พระเทพมงคลกวี น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศน.บ โพธิการาม(ธ) นาทุ่ง เมืองชุมพร 86000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
574 พระราชวรากร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,- กะพังสุรินทร์ ทับเที่ยง เมืองตรัง 92000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
575 พระมหาโอทก น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,- มัชฌิมภูมิ ทับเที่ยง เมืองตรัง 92000 2561
576 พระมหาสุวรรณ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,- กะพังสุรินทร์ ทับเที่ยง เมืองตรัง 92000 2561
577 พระวินัย น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,- ควนนิมิตศิลา นาชุมเห็ด ย่านตาขาว 92140 2561
578 พระนพรัตน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,- เจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา 92150 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
119 พระบุรเขตธรรมคณี น.ธ.โท,ป.ธ.5,พธม. บางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด 23000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
120 พระมหาวินัยธร วินยธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธบ. สุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมืองตราด 23000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
223 พระประสิทธิศีลคุณ น.ธ.,ป.ธ., วัดโคกพลู หนองหลวง เมืองตาก 63000 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
225 พระครูอนุกูลวรการ ผาสุขกาโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ค.ม. ดอนแก้ว แม่สอด แม่สอด 63110 2561
226 พระมหากฤตชญา สุภาจาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ร.บ./ศษ.ม. ไผ่ล้อม ระแหง เมืองตาก 63000 2561
227 พระมหามาโนช อภินนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ไม่ม่ี อุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง 63170 2561
228 พระมหาอำพล สมฺปนฺนพลโล น.ธ.เอก,ป.ธ.7,รป.บ. ท่าช้าง ไม้งาม เมืองตาก 63000 2560
229 พระมหาสุรัตน์ สุรตโน น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไ่ม่มี โพธิคุณ แม่ปะ แม่สอด 63110 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
518 พระราชพรหมคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,พธ.ด. พราหมณี สาริกา เมืองนครนายก 26000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
519 พระมหาสุกฤษฐิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,พธ.ม. อุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก 26000 2561
520 พระมหาสิริสวัสดิย์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,พธ.ม. พราหมณี สาริกา เมืองนครนายก 26000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
121 พระเทพมหาเจติยาจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 73000 2538 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
122 พระศรีวิสุทธิวงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 73000 2538
123 พระครูโกวิทสุตการ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศศ.ม. โคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี 73120 2560
124 พระมหาสุธี อาสโภ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,รบ. เชิงเลน บางช้าง สามพราน 73110 2561
125 พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.ด. บางน้อยใน บางหลวง บางเลน 73190 2561
126 พระครูปลัดเพลิน ภทฺทปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศษ.บ ประชาราษฎร์บำรุง รางพิกุล กำแพงแสน 73140 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
127 พระเมธีธรรมานันท์ ธมฺมานนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.9, ดอนหวาย บางกระทึก สามพราน 73210 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
453 พระราชสิริวัฒน์ น.ธ.โท,ป.ธ.6,พธ.ม. สว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมืองนครพนม 48000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. รักษาการแทน
454 พระศรีวิสุทธิเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,คศ.ม. พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม 48110 2561
455 พระมหาวิษณุ ปญฺญาเสฏโฐ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี โกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลาง เมืองนครพนม 48000 2562
456 พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. / รม. มหาธาตุ ในเมือง เมืองนครพนม 48000 2561
457 พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ปริญญาโท โพธิ์ชัย นางัว นาหว้า 48180 2561
458 พระครูปริยัติโพธิคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ./ศษ.ม. น้อยโพธิ์คำ ในเมือง เมืองนครพนม 48000 2560
459 พระครูกิตติสุตานุยุต น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.บส. มหาธาตุ ในเมือง เมืองนครพนม 48000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
464 พระเทพสีมาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ. บึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
465 พระเมธีสุตาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D. คีรีวันต์ ปากช่อง ปากช่อง 30130 2561
466 พระสีหราชสมาจารมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ./ ค.ม. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2541
467 พระครูนันทประโชติ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศษ.ม. บัว โนนสูง โนนสูง 30160 2561
468 พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี หนองเข้ สุขไพบูลย์ เสิงสาง 30330 2561
469 พระครูศรีปริยัติพิธาน น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. บ้านหาญ ด่านขุนทด ด่านขุนทด 30210 2561
470 พระครูสิริปริยัตยานุกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. เดิม ในเมือง พิมาย 30110 2561
471 พระครูปริยัตยาคม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ตะคร้อ เมืองคง คง 30260 2561
472 พระครูสิริปัญญาพิมล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. หนองแวง กระทุ่มราย ประทาย 30180 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
473 พระมหาสุรเชฎฐ์ ปิยธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม. ตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช 30230 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
474 พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D. พายัพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2561
475 พระครูปริยัตินันทกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ไม่มี ทองพนมวัน หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง 30240 2561
476 พระมหาสุรพงษ์ เขมจาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ร.ม. บึงพระ ท่าลาดขาว โชคชัย 30190 2561
477 พระมหานันทพัทธ์ เกสวสมาโน น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศน.บ. ป่าเมืองแก้ว ตะคุ ปักธงชัย 30150 2561
478 พระครูศรีปริยัตโยปการ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ป.7 สระประทุม ตลาดไทร ชุมพวง 30270 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
479 พระครูศรีวิริยาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. บุละกอ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 30290 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
480 พระมหาพงเชฏฐ์ ธีรวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ค.ม. พายัพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2561
481 พระมหาบุญยัง ฐิติญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. เพียไซย์ ขุนทอง บัวใหญ่ 30120 2561
482 พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตญาณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศศ.ม. บึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2561
483 พระเทพรัตนดิลก น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศน.บ. ศาลาลอย ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
484 พระศรีธรรมวงศาจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศน.บ./กศ.ม. ป่าศรัทธาธรรม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา 30000 2543
485 พระอุดมธีรคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ร.ม. สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
533 พระราชปริยัติเวที น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศษ.บ. มุมป้อม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 2562
533 พระสิริคณาจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Master of Arts (M.A.) วัดประดู่พัฒนาราม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
534 พระมหาบุญช่วย น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,มัธยมศึกษา แจ้ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 2561
535 พระมหาสมศักดิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,ร.บ. มะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง 80250 2561
536 พระครูสุธรรมคณะารักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,น.บ. คีรีกันทราวาส เขาแก้ว ลานสกา 80230 2561
537 พระครูสุนทรพจนบัณฑิต น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศษ.ด. เจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม 80210 2561
538 พระมหาบวร น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ศศ.ม. บุญนารอบ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 2561
539 พระมหาชานนท์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 8,ปวช. เทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา 80160 2563
540 พระมหากฤษฎา น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,น.บ. ประทุมทายการาม สิชล สิชล 80120 2561
541 พระมหาศิริวัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,พธ.บ. ศิลาชลเขต เปลี่ยน สิชล 80120 2561
542 พระมหาสมพงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,มัธยมศึกษา บูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร 80170 2561
543 พระครูปริยัติกิจสุนทร น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,น.บ. แร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 80130 2561
544 พระครูวีรสุตากร น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,พธ.บ. พระพรหม นาพรุ พระพรหม 80000 2561
545 พระครูอรุณสุตาลังการ น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,Ph.D. สังคมวิทยา แจ้ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 2561
546 พระมหาอนุรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,พธ.ม. ชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง 80110 2563
547 พระมหาสุพจน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 80190 2561
548 พระมหาพงศ์เพชร น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,พธ.บ. โพธาราม กะทูน พิปูน 80270 2562
549 พระมหายุทธพล น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,วศ.บ. ท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์ 80350 2561
550 พระครูสิริธรรมาภิรัต น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,ศน.ด. พระมหาธาตุฯ(ธ) ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 80000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
173 พระเทพปริยัติเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,น.บ.,กศ.ม.,พธ.ด. นครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ 60000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
174 พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.ด. ไทรเหนือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ 60000 2558
175 พระศรีสุทธิพงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. ศรีสุธรรมาราม ลาดยาว ลาดยาว 60150 2561
176 พระครูศรีธีรานันท์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต ดงพลับ ตาคลี ตาคลี 60140 2537
177 พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,กศ.ม, นบ ทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง 60250 2561
178 พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ. หนองกลับ หนองกลับ หนองบัว 60110 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
40 พระราชนันทมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.บส. , พธ.ม. , Dr.(h.c.) บัวขวัญ บางกระสอ เมืองนนทบุรี 11000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
41 พระโสภิตกิตติธาดา ธมฺมทินโน น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศน.บ. แจ้งศิริสัมพันธ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี 11000 2549
42 พระครูวิมลสุวรรณกร จนฺทวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,รป.ด. , พธ.ด. กู้ บางพูด ปากเกร็ด 11120 2561
43 พระมหาเชฏฐกร ชยานนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี แพรก ปลายบาง บางกรวย 11130 2561
44 พระมหาชวลิต อธิมุตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ม. มะสง ทวีวัฒนา ไทรน้อย 11150 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
45 พระอุดมสิทธินายก(กำพล คุณงฺกโร) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,น.บ. /พธ.บ. /พธ.ม. /พธ.ด. บางอ้อยช้าง บางสีทอง บางกรวย 11130 2562
46 พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ บ่อ ปากเกร็ด ปากเกร็ด 11120 2562
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
609 พระโสภณคุณาธาร น.ธ.,ป.ธ., ทองดีประชาราม สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก 96120 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
610 พระมหาศุภกฤต น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ป.ตรี ทองดีประชาราม สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก 96120 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
273 พระราชศาสนาภิบาล น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศษ.บ. / กศม. พญาภู ในเวียง เมืองน่าน 55000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/รก.จจ.
274 พระปริยัติบัณฑิต น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. / ศษ.ม. พระธาตุช้างค้ำ ในเวียง เมืองน่าน 55000 2561
275 พระครูปริยัตินันทสุธี น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. พญาภู ในเวียง เมืองน่าน 55000 2561
276 พระมหาเกรียงไกร อหึสโก น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ./ศษ.ม. บุญยืน กลางเวียง เวียงสา 55110 2542
277 พระครูสิรินันทวิทย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศน.บ./ กศ.ม. ดอนมูล ในเวียง เมืองน่าน 55000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
331 พระราชภาวนาโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,ประถมศึกษาปีที่ 4 เซกาเจติยาราม เซกา เซกา 38150 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
332 พระมหาศุภวิชญ์ กวิสฺสโร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. เทพนิมิต พรเจริญ พรเจริญ 38180 2561
333 พระครูสุทธิธรรมญาณ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.บ วิทยาเขตอีสาน ป่าเทพวิมุติ(ธ) หอคำ เมืองบึงกาฬ 38000 2561
334 พระครูสุตวรธรรมพินิจ (ประวิทย์ ปิยธมฺโม) น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. ศิริมงคลวราราม บึงโขงหลง บึงโขงหลง 38220 2561
335 พระศรีอาริยฉาย มหาโพธิสตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี สุวรรณาราม เหล่าทอง โซ่พิสัย 38170 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
486 พระเทพปริยัตยาจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,Ph.D. กลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 31000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
487 พระศรีปริยัติธาดา น.ธ.เอก,ป.ธ.5,Ph.D. โพธิ์ย่อย บ้านยาง ลำปลายมาศ 31130 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
488 พระมงคลสุตกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,กศ.ม. กลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 31000 2562
489 พระครูสมุห์สมพร สุทฺธญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม. เย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองกี่ 31210 2561
490 พระมหาบรรลือ ฐฺานธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.9, จำปา ประโคนชัย ประโคนชัย 31140 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
491 พระมหาบุญเลิศ สนฺติกโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี บุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ 31130 2561
492 พระมหาแสงจันทร์ กิตฺติญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,รปม. บัวถนน สูงเนิน กระสัง 31160 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
493 พระมหาอุทัย อินฺทปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ประถมศึกษาปีที่4 อุดร บ้านคู นาโพธิ์ 31230 2560
494 พระมหาถนอม อานนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ด. (พุทธจิตวิทยา) ปราสาทสูง ห้วยราช ห้วยราช 31000 2561
495 พระมหาวิจารณ์ ภาณิวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปรถมศึกษาปีที่6 อัมพวนาราม โคกมะม่วง ปะคำ 31220 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
52 พระราชสุทธิธรรมาจารย์ น.ธ.,ป.ธ., วัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 12130 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
53 พระมหารพิพร กนฺตสาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ม.๖ เขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี 12130 2561
54 พระมหาศิวพล พลเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ร.ม. เขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี 12130 2562
55 พระมหาจุมพล จิตฺตพโล น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,ปริญญาตรี ตำหนัก สามโคก สามโคก 12160 2561
56 พระครูประสาธน์ธรรมโสภณ (ประยูร สิริจนฺโท) น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศน.บ (ปริญญาตรี) จันทน์กะพ้อ(ธ) บางเตย สามโคก 12160 2563
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
162 พระราชรัตนวิสุทธิ์ น.ธ.,ป.ธ., วัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี 77150 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
163 พระเมธีคุณาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ.,ศษ.บ. เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
164 พระศรีปริยัติเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ. คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
165 พระครูสุธีธรรมานุเทศ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศศ.ม. คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
166 พระมหาวีรชัย ธีรภทฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ร.ม. รอดประดิษฐ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77210 2561
167 พระมหาเสนาะ ถิรปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ม.6 คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
168 พระมหานพดล วชิรเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ม.6 คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
169 พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต น.ธ.เอก,ป.ธ.7,อ.ม. ห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 77140 2561
170 พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ม. คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
171 พระราชสุทธิโมลี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.4 ธรรมิการามวรวิหาร (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
172 พระครูปริยัติธรรมสาร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปริญญาตรี ธรรมิการามวรวิหาร (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
513 พระพิศาลศึกษากร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. ศรีโพธิมาลัย ท่าตูม ศรีมหาโพธิ 25140 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
514 พระมหาสมนึก น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,พธ.ด. บางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง 25150 2561
515 พระมหาอุกฤษ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ป.ตรี ทุ่งหนองอ้อ เกาะลอย ประจันตคาม 25130 2561
516 พระมหาศุภชัย น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ม.ปลาย ทับลาน บุพราหมณ์ นาดี 25220 2561
517 พระมหาโชควรรธ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,ป.โท ปวิเวการาม(ธ) โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี 25230 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
602 พระสิริจริยาลังการ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ปร.ด. ตานีนรสโมสร อาเนาะรู เมืองปัตตานี 94000 2561
602 พระครูพินิจสมณการ น.ธ.,ป.ธ., ควนนอก ควน ปะนาเระ 94190 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
603 พระมหาพิภพ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,- หัวควน นาเกตุ โคกโพธิ์ 94120 2561
604 พระมหาอภิวัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7, ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธิ์ 94180 2561
611 พระมหาปราชญ์ชยุตย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม. ราชบูรณะ(ช้างไห้) ควนโนรี โคกโพธิ์ 94180 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
57 พระธรรมรัตนมงคล น.ธ.เอก,ป.ธ.,พธ.ม.(กิตติ์) พนัญเชิงวรวิหาร คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 13000 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
58 พระครูศรีปริยัตยานุยุต อตฺตทโม น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ม.ศ.๓ เกตุ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา 13000 2561
59 พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ สุขุมาโล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ม. เกาะแก้ว กะมัง พระนครศรีอยุธยา 13000 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
60 พระมหาสรรทาล กตสนฺติ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ปวท. เจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา 13110 2561
61 พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.7,วท.บ. พนัญเชิงฯ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 13000 2561
62 พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ. 8,'- สุวรรณดารารามฯ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 13000 2561
63 พระมหาบรรณ ปญฺญาธโร น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,ปริญญาโท กจพ. ใหญ่ชัยมงคล คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 13000 2561
64 พระมหาทองสา นาถวิริโย น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศษบ. เสนาสนาราม(ธ) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 13000 2560
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
257 พระราชปริยัติ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,กศ.ม. , พธ.ด. ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา 56000 2558 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
258 พระครูสิริปริยัตยานุกูล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศษ.บ/พธ.บ ดอนไชย หย่วน เชียงคำ 56110 2561
259 พระครูศรีปิยโกศล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ไม่มี ตาลถ้วย แม่สุก แม่ใจ 56130 2561
260 พระครูสิริวรนาถ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. บุญเกิด บุญเกิด ดอกคำใต้ 56120 2561
261 พระครูศรีรัตนโสภณ สุคุณโสภี น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศษ.บ. ม่อนป่าสัก ดงเจน ภูกามยาว 56000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
262 พระครูโสภณปริยัติสุธี น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ปร.ด. ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา 56000 2561
263 พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา 56000 2555
264 พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร (ตันตุ้ย) น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา 56000 2561
265 พระครูพิศาลสรกิจ สุทินโน น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปว.ค., พธ.บ., M.A. ,พธ.ด. ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา 56000 2559
266 พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,Ph.D. ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา 56000 2561
267 พระมหาจิตการก์ อภิปุญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.8,ศศ.ม/พธ.บ สถาน ภูซาง ภูซาง 56110 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
581 พระครูวิสิฐศาสนการ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,ม.3 นิคมสโมสร นาเตย ท้ายเหมือง 82120 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
582 พระมหานครินทร์ อนาลโย น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ปริญญาเอก บางครั่ง บางวัน คุระบุรี 82150 2561
583 พระมหาประจวบ สุหชฺโช น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,พธ.ม. มงคลสุทธาวาส ท้ายช้าง เมืองพังงา 82000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
595 พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (รก.) น.ธ.เอก,ป.ธ.7, วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 93000 2565 รก. ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
596 พระครูกาแก้ว น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,M.A. โคกชะงาย เขาเจียก เมืองพัทลุง 93000 2561
597 พระมหาปรีชา น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ประถมศึกษาปีที่ 6 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 93000 2561
598 พระศรีธรรมประสาธน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ร.บ. จรณาราม หานโพธิ์ เขาชัยสน 93130 2561
599 พระครูปริยัติอัมพวาทร น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,พธ.ม. อัมพวนาราม ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 93000 2563
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
185 พระราชสิทธิเวที น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ด. ท่าหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร 66000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
186 พระศรีวิกกรมมุนี (วชิรเมธี) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. ตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน 66110 2561
187 พระเมธีธรรมประนาท (ปฏิภาณเมธี) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. ท่าหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร 66000 2561
188 พระครูศรีปริยัติวิธูร (ภทฺทธมฺโม) น.ธ.เอก,ป.ธ.6,อุดมศึกษา กศ.ม. กำแพงดิน กำแพงดิน สามง่าม 66140 2561
189 พระครูศรีรัตนวิเชียร (เขมาสโย) น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ด. ท่าบัวทอง วังจิก โพธิ์ประทับช้าง 66190 2561
190 พระมหามานพ วิมลเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ. / ศศ.ม. / ศม. มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ 66150 2560
191 พระมหาแฝด จนฺทโก น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ./พธ.ม มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ 66150 2560
192 พระมหาเมธี จนฺทวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.5,รป.ม. หาดมูลกระบือ ย่านยาว เมืองพิจิตร 66000 2561
193 พระครูสิริสุตโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,รป.ม. สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร ดงเจริญ 66210 2561
194 พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. /ศน.ม. พร้าว วัดขวาง โพทะเล 66130 2560
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
201 พระราชรัตนสุธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,รป.ด./ปร.ด.(ภาษาไทย) พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000 2534 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
202 พระมหาปณิธาน สุเมโธ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,กศ.ม. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000 2550
203 พระมหาจักรกฤช ปญฺญาธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ม.6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000 2534
204 พระครูปัญญารัตนาทร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ม.6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000 2534
205 พระครูกิตติรัตนานุกูล(จันดี) น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ม. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000 2534
206 พระมหาพิชัย ธมฺมวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ค.บ. ตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก 65000 2534
207 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ด. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก 65000 2546
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
569 พระครูเมตตาภิรม น.ธ.เอก,ป.ธ.ประโยค 1-2,- มงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต 83000 2564 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
571 พระครูปริยัตยานุยุต น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,- วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต 83000 2561
572 พระครูสุตพัฒนาทร น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศศ.ม. วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต 83000 2561
573 พระมหาสุภาพ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,- ถาวรคุณาราม(ธ) ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต 83000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
372 พระเทพสิทธาจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,(ปร.ด.) มหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม 44000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
373 พระครูวรกิจสุนทร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศ.บ. อภิสิทธิ์ ตลาด เมืองมหาสารคาม 44000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
374 พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.7, ดอนกลางวนาราม หนองคูขาด บรบือ 44130 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
375 พระมหาประกิต ฐิตญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ. ทองนพคุณ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 44110 2561
376 พระครูปริยัติจันทสาร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. วิเศษสมบูรณ์ ดอนเงิน เชียงยืน 44160 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
377 พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.9, หนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช 44210 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
378 พระมหาวัชระ ติสฺสวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี ทรงศิลา สันป่าตอง นาเชือก 44170 2564
379 พระมหาสมพร จนฺทวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.7,กศ.ม มหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม 44000 2561
380 พระครูปริยัติคณาทร น.ธ.เอก,ป.ธ.4, สุวรรณาราม โคกพระ กันทรวิชัย 44150 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
381 พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. มหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม 44000 2563
382 พระมหาปรีชา ฐิตพโล น.ธ.เอก,ป.ธ.6, ประชาบำรุง(ธ) ตลาด เมืองมหาสารคาม 44000 2563 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
460 พระราชรัตนโมลี น.ธ.เอก,ป.ธ.7, ศรีบุญเรือง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
461 พระครูประจักษ์บุญญาทร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.โท ศรีมงคลใต้ ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 49000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
462 พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฑฺโน น.ธ.เอก,ป.ธ.8,ไม่มี เกษมสุข มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49000 2563
463 พระมหาภูริทัตต์ ภูริทตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ป.ตรี รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 49000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
605 พระราชปัญญามุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D กิตติมศักดิ์ เวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา 95000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
606 พระโสภณธรรมมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,Ph.D นิโรธสังฆาราม สะเตง เมืองยะลา 95000 2561
608 พระครูโสภณสุตาธร น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,ปริญญษารี เมือง สะเตง เมืองยะลา 95000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
437 พระเทพวงศาจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ม.6 มหาธาตุ ในเมือง เมืองยโสธร 35000 2528 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
438 พระครูเมธีปริยัติธาดา น.ธ.เอก,ป.ธ.6,กศ.ม. บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล 35170 2556
439 พระครูศรีธรรมานุกูล น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ป.6 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ 35120 2536
440 พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. สว่าง กุดน้ำใส ค้อวัง 35160 2548
441 พระครูเมธีธรรมบัณฑิต น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศน.บ. ยางตลาด ย่อ คำเขื่อนแก้ว 35110 2552
442 พระครูปริยัติวีรวงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รศ.บ. มหาธาตุ ในเมือง เมืองยโสธร 35000 2553
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
383 พระราชพรหมจริยคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,พธ.ด.(กิตติ์) บ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
384 พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,กศ.ม บ้านอ้น ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด 45000 2561
385 พระครูสุตกิจจานุยุต น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. บูรพาภิราม ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000 2561
386 พระครูศรีเทวาพิทักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศน.ม. ราษฎร์บำรุง ดงสิงห์ จังหาร 45000 2561
387 พระครูปริยัติโชติยาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศ.บ. ท่าสว่าง หนองผือ เมืองสรวง 45220 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
388 พระครูปริยัติสุทธิคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.ม บูรพา หนองบัว อาจสามารถ 45160 2561
389 พระครูสุตวรธรรมกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Ph.D. / ศน.ม. / ศน.บ. ป่าหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ 45160 2561
390 พระครูสุตเจติยาภิบาล น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. ธาตุ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 45150 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
391 พระครูบวรวารีพิทักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. วารีกุฎาราม โพนทราย โพนทราย 45240 2561
392 พระมหาปุณชัย ญาณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศน.ม สันติวิเวก เมืองไพร เสลภูมิ 45120 2560
393 พระมหาณรงค์ พลญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปร.ด. โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ 45130 2561
394 พระมหาตวงสิทธิ์ ฉวิวณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. สระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
395 พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี โพธาราม ปาฝา จังหาร 45000 2561
396 พระมหาเฉลิมพล โชติโก น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ บ้านเปลือยนอก รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000 2561
397 พระครูปริยัติวรศาสน์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศ.ม. สันติวิหาร ธงธานี ธวัชบุรี 45170 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
398 พระครูปริยัติวรกิจจาทร(สุริยา) น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มิ่งเมือง(ธ) กลาง เสลภูมิ 45120 2560
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
584 พระระณังคมุนีวงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,- สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมืองระนอง 85000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
585 พระครูสิริตโปทานุรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,วท.ม. ตโปทาราม หาดส้มแป้น เมืองระนอง 85000 2561
586 พระมหาพิพัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,พธ.บ. นกงาง ราชกรูด เมืองระนอง 85000 2562
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
110 พระเทพสิทธิเวที น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ด. กิตฺติมศักดิ์ เนินพระ เนินพระ เมืองระยอง 21000 2536 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
111 พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.9,รป.ม. หนองสนม เนินพระ เมืองระยอง 21000 2555
112 พระมหานิพนธ์ วีรพโล น.ธ.เอก,ป.ธ.6,รป.ด. เนินพระ เนินพระ เมืองระยอง 21000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
113 พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ม./ศษ.ม. ลุ่ม(พระอารามหลวง) ท่าประดู่ เมืองระยอง 21000 2562
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
150 พระปิฎกโกศล น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก 70130 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
151 พระมหานนฺธรรมพล ขนฺติวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ม.6 เขาน้อย อ่างทอง เมืองราชบุรี 70000 2561
152 พระครูพิศาลจริยานุกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ไม่มี ช่องลม หน้าเมือง เมืองราชบุรี 70000 2561
153 พระมงคลธรรมาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศบ. สัตตนารถปริวัตร หน้าเมือง เมืองราชบุรี 70000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
73 พระเทพเสนาบดี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.เอก กวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี 15000 2526 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
74 พระกิตติญาณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ป.เอก กลาง บางขันหมาก เมืองลพบุรี 15000 2561
75 พระภาวนาสมณคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ป.4 เขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล 15130 2561
76 พระมหาสมบัติ อิสฺสรธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.8,ม.6 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี 15000 0
77 พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ม.ศ.5 ตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 15000 2561
78 พระครูภาวนาโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.ตรี ป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 15000 2561
79 พระมหามานิตย์ จารุวณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พุทธศาสนบัณฑิต ป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 15000 2561
80 พระมหาชินภัทร อดิวฑฺโน น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. พัฒนาธรรมาราม พัฒนานิคม พัฒนานิคม 15140 2561
81 พระครูสิริจริยาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.โท เสาธงทอง ท่าหิน เมืองลพบุรี 15000 2561
82 พระครูสิริสิกขวิธาน น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.โท เสาธงทอง ท่าหิน เมืองลพบุรี 15000 2561
83 พระมหาบำรุง ปิยาจาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.โท เสาธงทอง ท่าหิน เมืองลพบุรี 15000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
230 พระจินดารัตนาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองลำปาง 52000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
231 พระปิฎกโมลี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศศ.ม. จองคำ บ้านหวด งาว 52110 2561
232 พระมหาธีรวัฒน์ ฌาณธีโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. ต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองลำปาง 52000 2561
233 พระครูสาทรพัฒนกิจ(อภโย) น.ธ.เอก,ป.ธ.4,มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้นมื่น พิชัย เมืองลำปาง 52000 2561
234 พระครูสิริรัตนโสภิต ดร. น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ด. พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองลำปาง 52000 2561
235 พระครูศรีวรกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,มัธยมศึกษาปีที่ 6 พระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองลำปาง 52000 2561
236 พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศษ.บ. พระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองลำปาง 52000 2561
237 พระครูสิริธรรมวิภัช ยโสภโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ศษ.บ. สวนดอก สวนดอก เมืองลำปาง 52100 2562
238 พระครูเกษมธุราทร เขมจาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.ม. สัณฐาน ป่าตัน แม่ทะ 52150 2562
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
295 พระเทพรัตนนายก น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ด. (กิตติ์) พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน 51000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
296 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ม. ประตูป่า ประตูป่า เมืองลำพูน 51000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
297 พระครูสิริวชิโรภาส น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ./กศ.ม. ป่าม่วง บ้านกลาง เมืองลำพูน 51000 2530
298 พระครูสิริสุตาภิรัต น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. ห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 51130 2527
299 พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ม.3 แม่สารป่าขาม เวียงยอง เมืองลำพูน 51000 2561
300 พระมหาพิศดาร ปิยวณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,กศ.ม. พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน 51000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
301 พระมหาศิริศักดิ์ สิกฺขาสโภ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,กศ.ม. สันหลวง ในเมือง เมืองลำพูน 51000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
302 พระครูกัลยาณปริยัติกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง 51120 2557
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
424 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ น.ธ.,ป.ธ., เจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 33000 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
425 พระศรีธรรมาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ป.ธ.9 ทุ่งสว่าง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย 33120 2561
426 พระครูสิริปริยัติการ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. เพียนาม หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ 33000 2533
427 พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,รบ. เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ 33240 2561
428 พระมหาสมชาย ขนฺติธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี กัลยาโฆสิตาราม เมืองคง ราษีไศล 33160 2561
429 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,กศ.ม. เจียงอีมงคลวราราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 33000 2561
430 พระมหาสนอง ขนฺติธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศษ.ม. ศิริวราวาส น้ำอ้อม กันทรลักษ์ 33110 2561
431 พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พท.บ โคกโพน กันทรารมย์ ขุขันธ์ 33140 2561
432 พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ป.โท บ้านหนองปลาเข็ง โพธิ์ โนนคูณ 33250 2561
433 พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศษ.ม บักดอง บักดอง ขุนหาญ 33150 2561
434 พระมหาถาวร จนฺทสิริ น.ธ.เอก,ป.ธ.2561,น.บ./พธ.บ. ทุ่งศรีนวล สวนกล้วย กันทรลักษ์ 33110 2561
435 พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Ph.d บ้านเขิน เขิน น้ำเกลี้ยง 33130 2561
436 พระครูอมรศัพท์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ป.โท (ศษ.ม.) ป่าศรีสำราญ เมือง กันทรลักษ์ 33110 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
323 พระเทพสิทธิโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,ม 6 พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 47000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
324 พระมหาวรเชษฐ์ ปิยวีโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธบ,วท.ม. เจริญศรี ห้วยหลัว บ้านม่วง 47140 2561
325 พระครูศรีปริยัตยาลังการ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พม. แจ้งแสงอรุณ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 47000 2561
327 พระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศษ.ม. บูรพา แวง สว่างแดนดิน 47240 2561 ตำแหน่งว่าง
328 พระครูสุตสกลการ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. โพธิ์ชัยโพนใหญ่ บ้านโพน โพนนาแก้ว 47230 2561
329 พระมหาพงษ์ศักดิ์ ชยเทโว น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ปวส เสบุญเรือง วานรนิวาส วานรนิวาส 47120 2561
330 พระครูปริยัติสุวรรณรังษี น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปร.ด วิจัยหลักสูตรฯ อรุณแสงทอง บ้านแป้น โพนนาแก้ว 47230 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
587 พระราชวรเวที น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ปร.ด โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
588 พระมหาธนู ปญฺญาวุฑฺโฒ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ป.ตรี เอก เชิงแส กระแสสินธุ์ 90270 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
589 พระมหาจรูญ ธีรธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ. เปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร 90280 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
590 พระมหาชาตรี ญาณสิริ น.ธ.เอก,ป.ธ.8,ป.ตรี ชัยมงคล บ่อยาง เมืองสงขลา 90000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
591 พระมหาบุญฤทธิ์ ปุญฺญิทฺธิ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ป.ตรี ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด 90140 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
592 พระครูสุตปัญญากร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.โท นาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย 90210 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
593 พระมหาเอกชัย ชุติมนฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ป.ตรี น้ำกระจาย พะวง เมืองสงขลา 90100 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
594 พระมหาวีรยุทธิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,ม.6 วัดโคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา 90100 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
600 พระมหาคลี จารุวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,พธ.บ. ควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง 91130 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
601 พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พธ.ม. ดุลยาราม ฉลุง เมืองสตูล 91140 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
47 พระเทพสมุทรมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี กลาง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
48 พระมหาประเสริฐ มหานาโค น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศน.บ. กลาง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270 2562
49 พระครูภาวนาสมณคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ ชัยมงคล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270 2561
50 พระครูศรีสมุทรวาหะ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. สุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ 10560 2562
51 พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต น.ธ.เอก,ป.ธ.8,พธ.ด. ใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 10290 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
159 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,มศ.3 ประดู่พระอารามหลวง วัดประดู่ อัมพวา 75110 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
160 พระมหานพพล กนฺตสีโล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. Ph.D ตะโหนดราย บางคนที บางคนที 75120 2561
161 พระครูสุตธรรมานุวัตร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ม.6 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม 75000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
145 พระเทพสาครมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ปริญญาเอก เจษฎาราม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร 74000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
146 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ปริญญาเอก ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร 74000 2561
147 พระมหาอานนท์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไม่มี เจษฎาราม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร 74000 2561
148 พระมหา ดร.วิโรจน์ ญาณวีโร น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ปริญญาเอก ใหม่ราชนุกูล บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว 74120 2561
149 พระมหาแม้น คุปตรสี น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ปริญญาเอก ป่าชัยรังสี (ธ) บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร 74000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
69 พระธรรมปิฎก น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท 18120 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
70 พระราชธีราภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. พระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 18000 2561
71 พระศรีปริยัติเวที น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ปริญญาเอก พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท 18120 2561
72 พระวิสุทธิโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ค.บ./ค.ม.. เขาแก้ววรวิหาร สวนดอกไม้ เสาไห้ 18160 2535
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
527 พระรัตนสราธิคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,ประถมศึกษาปีที่ 4 หนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
528 พระครูสุตปัญญาวุธ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศศ.ม. หนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27000 2561
529 พระมหาหลอด น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,พธ.ม. บึงพระราม พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 27000 2561
530 พระสิริวุฒิเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,ประถมศึกษาปีที่ 4 เหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ 27120 2563
531 พระมหาพชร น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พธ.ม. สระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27000 2563
532 พระมหาคำคูณ น.ธ.เอก,ป.ธ. 7,พธ.บ. คลองหาด คลองหาด คลองหาด 27260 2563
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
84 พระเทพปริยัติสุธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี 16000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
85 พระศรีปริยัตโยดม น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ป.เอก พระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี 16000 2561
86 พระครูสิริพรหมโสภิต น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,ศศ.ม. พระนอนจักรสีห์ วรวิหาร พิกุลทอง ท่าช้าง 16140 2561
87 พระมหาทองเลื่อน ทกฺขชโย น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศน.บ. โพธิ์ศรี(ธ) อินทร์บุรี อินทร์บุรี 16110 2562
88 พระมหากิตติ์ธเนศ อานนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ม.(สันติศึกษา น้อยนางหงษ์ สิงห์ บางระจัน 16130 2564
89 Test น.ธ.,ป.ธ., Test โพกรวม เมืองสิงห์บุรี 16000
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
134 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ไม่มี วิมลโภคาราม สามชุก สามชุก 72130 2563
135 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปร.ด. ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 72170 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
136 พระครูศรีอรรถศาสก์ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ด. ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี 72000 2561
137 พระครูพิมลสุวรรณเขต น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.ด. วิมลโภคาราม สามชุก สามชุก 72130 2563
138 พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ป.4 คอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง 72160 2562
139 พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. ไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพี่น้อง 72110 2548
140 พระครูศรีรัตนวิภูษิต น.ธ.เอก,ป.ธ.6,มศ.5 พระศรีรัตนมหาธาตุ รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี 72000 2559
141 พระมหาจตุพล ญาณธีโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. สวนหงษ์ บางปลาม้า บางปลาม้า 72150 2563
142 พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ. พรสวรรค์ หนองบ่อ สองพี่น้อง 72110 2561
143 พระมหากิตติ กิตฺติโก น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ม.3 ธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์ 72170 2561
144 พระครูสิริสิกขการ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ./ค.ม. เขาดิน เขาดิน เดิมบางนางบวช 72120 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
560 พระครูปริยัตยาภิรม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศศ.บ. ไตรธรรมาราม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี 84000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
561 พระครูปริยัติคุณาวุธ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,ศศ.บ. กลางใหม่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี 84000 2561
562 พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,ม.ศ.3 เวียง ตลาดไชยา ไชยา 84110 2561
563 พระครูสิริธรรมวัฒนากร น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,- เวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ 84190 2562
564 พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,นบ. แหลมสุวรรณาราม บ่อผุด เกาะสมุย 84320 2562
565 พระมหาศราวุธ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,ร.ม. พัฒนาราม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี 84000 2561
566 พระมหากิตติศักดิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 9,ป. โท ท่าไทร ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ 84290 2561 ขาดเลข13หลัก
567 พระครูศรีกาญจนาภิวััััฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,ศศ.บ. อุภัยชนาราม พลายวาส กาญจนดิษฐ์ 84160 2561
568 พระครูวินัยธรสมชัย น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,ศศ.ม. ธรรมบูชา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี 84000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
496 พระราชวิมลโมลี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ด. ศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
497 พระมหาสุรเดช น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,ร.ม. ระแงง ระแงง ศีขรภูมิ 32110 2563
498 พระมหาคัคนานต์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,ม.6 สุวรรณวารี โนน โนนนารายณ์ 32130 2563
499 พระมหาวิสาตย์ ธมฺมิโก น.ธ.เอก,ป.ธ. 6,พธ.ม. บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง 32210 2563
500 พระมหาบุญประสิทธิ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,พธ.ม. โคกก่อง หนองบัวบาน รัตนบุรี 32130 2563
501 พระมหาโฌชตนิพิฐพนธ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 3,รป.ม. ใหม่ศรีมากทอง นอกเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2563
502 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พธ.บ., ศศ.ม ศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2561
503 พระมหาธนันชัญญ์ น.ธ.เอก,ป.ธ. 5,พธ.บ,คม. บูรพาราม(ธ) ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
208 พระราชวิมลเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D หนองโว้ง เมืองบางยม สวรรคโลก 64110 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
209 พระมหาอาคม จนฺทสีโล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปริญญาโท2561 เขาอินทร์ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย 64190 2561
210 พระครูสุธรรมวโรทัย ธมฺมวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. คุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ 64170 2561
211 พระครูสุเมธพัฒโนทัย สุรเมโธ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,กศ.ม. ไทยชุมพล ธานี เมืองสุโขทัย 64000 2561
212 พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศศ.บ. บึงครอบศรัทธาราม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ 64170 2561
213 พระมหาพงศ์พลกร คุณากโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี บึงครอบศรัทธาราม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ 64170 2561
214 พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่ม่ี สังฆาราม บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย 64140 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
313 พระราชรัตนาลงกรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. โพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ. และ ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
314 พระศรีญาณวงศ์ (ปณฺฑิตเสวี) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ค.ด. ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ศรีชมภูองค์ตื้อ น้ำโมง ท่าบ่อ 43110 2561
315 พระเทพกิตติมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,Ph.D. ศรีษะเกษ ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
316 พระครูสิริธรรมาภรณ์ ปิยธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ม.3 นิเวสคชสาร คอกช้าง สระใคร 43100 2528
317 พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต โพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 2563
318 พระมหาสามารถ อภิวฑฺโน น.ธ.เอก,ป.ธ.7,Ph.D. ศรีษะเกษ ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
319 พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ธีรปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. โพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
320 พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ สุทธิญาโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปร.ด. โพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 2561
321 พระมหาพิชิต อตุลเวโท น.ธ.เอก,ป.ธ.7,Ph.D. โพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย 43000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
322 พระครูปริยัติสารโสภิต จนฺทปชฺโชโต น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศษ.ม. จันทรสามัคคี(ธ) มีชัย เมืองหนองคาย 43000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
348 พระราชวชิรธาดา น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. วัดศรีสระแก้ว นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู 39000 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
349 พระอุดมคุณาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ร.ม. สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง 39180 2561
350 พระครูศรีปัญญาวิสิฐ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ร.ม. ศิริบุญธรรม กุดดินจี่ นากลาง 39350 2561
351 พระมหาอภิชาติ อภินนฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศษ.ม สุวรรณาราม สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา 39270 2561
352 พระมหาสมหมาย ฐิตสาโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ไม่มี ศิริชัยเจริญ โนนสัง โนนสัง 39140 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
65 พระเทพสุวรรณมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ด. ต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง 14000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
66 พระศรีวิสุทธิโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ประถมศึกษาปีที่ 4 ป่าโมกวรวิหาร ป่าโมก ป่าโมก 14130 2561
67 พระครูสุตานุยุต น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ด. บ้านแก จำลอง แสวงหา 14150 2561
68 พระครูปริยัติภัทรกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,บธ.บ. วัดเกาะ บางพลับ โพธิ์ทอง 14120 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
443 พระราชปรีชาญาณมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี บ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน 37240 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
444 พระครูสิริสีลวัตร น.ธ.ตรี,ป.ธ.5,พธบ อำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ 37000 2561
445 พระมหาอาคม สุมณีโก น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.ม. ศรีใคร เสนางคนิคม เสนางคนิคม 37290 2561
446 พระมหาทินกร อิสฺสโร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ม.ต้น ศรีบุญเรือง ชานุมาน ชานุมาน 37210 2561
447 พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปัจฉิมวัน พระเหลา พนา 37180 2539
448 พระมหาคำมี อมโร น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไม่มี หนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม 37290 2561
449 พระมหาสมคิด ฐิตคุโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ม.6 อนงคาราม หนองข่า ปทุมราชวงศา 37110 2563
450 พระครูถาวรศาสนคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.บ สำราญนิเวศน์ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ 37000 2561
451 พระครูสิริสมาจารคุณ(วิเชียร อนุตตฺโร) น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศศ.ม โนนโพธิ์ โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ 37000 2555
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
305 พระธรรมวิมลมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.ด มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2541 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
306 พระครูสิริวิสุทธาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.4 มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2561
307 พระมหาสายบัว กิตฺติโสภโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2561
308 พระมหาไพบูลย์ ธีรธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. พุทธนิมิตร(ธ) เมืองเพีย กุดจับ 41250 2541
309 พระมหาชัชวาล คุณธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,รป.ม. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2544
310 พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.ม. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2561
311 พระมหาสุริยา ปญฺญาวชิโร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
312 พระครูเมธีธรรมนิติ(จันทร์หอม ชิตเมธี) น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.บ. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
215 พระปัญญากรโมลี น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,ไม่มี ท่าไม้เหนือ ท่ามะเฟือง พิชัย 53120 2562 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
216 พระศรีปริยัติวิมล น.ธ.เอก,ป.ธ.9,รบ. นาคปรก บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ 53000 2561
217 พระอุดมปิฏก(พม.วิจารณ์) น.ธ.เอก,ป.ธ.9, พระอุดมปิฏก บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ 53000 2561 พระอุดมปิฏก
218 พระครูศรีบุณยาคม น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไม่มี มงคลนิมิตร บ้านแก่ง ตรอน 53140 2561
219 พระครูสิริภัทรโกศล น.ธ.โท,ป.ธ.5,ไม่มี หนองคันธมาศ บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ 53000 2561
220 พระครูสุสีลวัตร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ไม่มี บ้านใหม่โพธิ์เย็น บ้านแก่ง ตรอน 53140 2561
221 พระมหาเปรี่ยม อาจินฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี ท่าถนน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 53000 2561
222 พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,น.บ. /รป.ม. /พธ.ด. คุ้งตะเภา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 53000 2560
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
89 พระราชอุทัยโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Pn.d หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง 61110 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
90 พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4,พธ.บ.,รม. มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 61000 2548
91 พระครูอุทัยสุตกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,DHD ลานสัก ลานสัก ลานสัก 61160 2546
92 พระมหาไมตรี อาสภชโย น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พร.บ หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง 61110 2561
93 พระมหาสังวาลย์ กตกุสโล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พร.บ หนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์ 61150 2549
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
410 พระเทพวราจารย์ น.ธ.เอก,ป.ธ.9,PH.d มณีวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 34000 2552 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
411 พระรัตนวิมล น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ม. ยางน้อย ก่อเอ้ เขื่องใน 34150 2561
412 พระครูปริยัติวโรบล (แสง ปภากโร) น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ดอนยูง จิกเทิง ตาลสุม 34330 2561
413 พระมหายุธยา อภิปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. ศรีโพธิ์ชัย ขุหลุ ตระการพืชผล 34130 2561
414 พระครูศรีธรรมโสภิต (เปมิโย) น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. โนนทอง สีวิเชียร น้ำยืน 34260 2561
415 พระครูปริยัติธัญญาภรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,บธ.ม. ฉันทาราม โนนสวาง กุดข้าวปุ้น 34270 2561
416 พระครูศรีพิพัฒนคุณ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. เรียบปะอาวใต้ ปะอาว เมืองอุบลราชธานี 34000 2561
417 พระมหาตะวัน ติกฺขปญฺโญ (รตนปญฺโญ) น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ไม่มี สิงห์ทองสุภารักษ์ พังเคน นาตาล 34170 2562
418 พระมหาพรชัย วลฺลโภ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศบ. เจริญทัศน์ ฝางคำ สิรินธร 34350 2560
419 พระครูศรีสุตาลังการ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,Ph.d บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ 34170 2561
420 พระศรีรัตนโนบล(สุริโย อุตฺตมเมธี) น.ธ.เอก,ป.ธ.9,Ph.D. วารินทราราม วารินชำราบ วารินชำราบ 34190 2561
421 พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ไม่มี ปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี 34000 2561
422 พระครูสุธีธรรโมบล (บุญส่ง) น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ. ป่าธรรมโกศล(ธ) หนองบก เหล่าเสือโก้ก 34000 2561
423 พระครูอุบลกิจโกศล (สัญญา ปริปุณฺโณ) น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปวส สุมังคลาราม(ธ) เหล่าบก ม่วงสามสิบ 34140 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
239 พระรัตนมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.ไม่มี,พธ.ด. พระแก้ว เวียง เมืองเชียงราย 57000 2562
239 พระพุทธิญาณมุนี น.ธ.,ป.ธ., วัดพระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน 57150 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
240 พระครูปริยัติโกวิท น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ.,ศน.ม., Ph.D. เจ็ดยอด เวียง เมืองเชียงราย 57000 2540
241 พระมหาสุบรรณ มหาคฺมภีโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศษ.ม. เจดีย์หลวง เจดีย์หลวง แม่สรวย 57180 2537
242 พระมหาวสวัตติ์ นนฺทธมฺมวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,กศ.ม น้ำม้า สถาน เชียงของ 57140 2561
243 พระมหาจรินทร์ อริญฺชโย น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศศ.บ. บ้านถ้ำ โป่งงาม แม่สาย 57130 2562
244 พระครูวรกิตติวิมล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศศ.ม. ป่าข่า ป่าตาล ขุนตาล 57340 2534
245 พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ ป่าบงหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน 57270 2561
246 พระมหาสมศักดิ์ รตนชโย น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. ฝั่งหมื่น ริมกก เมืองเชียงราย 57100 2547
247 พระมหาประสิทธิ์ สุเมโธ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ไม่ม่ี พระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน 57150 2563
248 พระครูศรีวรวัฒน์ (อํสุกาโร) น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ม.6 พระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย 57000 2544
249 พระครูสุธีวรกิจ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศศ.บ./ค.ม. พระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย 57000 2561
250 พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ม. พระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย 57000 2555
251 พระครูศรีพัฒนกิตติ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ./ศน.บ./ร.ม. แม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน 57110 2561
252 พระมหาภาคิน สิริภทฺโท น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม. ราษฎร์ชุมพล เวียงชัย เวียงชัย 57210 2563
253 พระครูสิริพัฒนเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธบ. สันคือ ป่าซาง แม่จัน 57110 2561
254 พระครูสิริสันตยากร น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศศ.ม. สันติคีรี แม่เปา พญาเม็งราย 57290 2547
255 พระครูปริยัติชัยวัฒน์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.บ. สันมะนะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า 57260 2561
256 พระมหาสังเวียน กวิสฺสโร น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ. / ศษ.บ. / รป.บ. อำมาตย์ เวียง เทิง 57160 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
278 พระเทพปริยัติ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ด.(กิตติ์) เจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 50300 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
279 พระครูบัณฑิตปริยัตยาทร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.ม ข้าวแท่นหลวง สันทรายหลวง สันทราย 50210 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
280 พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.8,มัธยมศึกษาปีที่6 คันธาวาส สันติสุข ดอยหล่อ 50160 2561
281 พระครูสุตพัฒโนดม จารุวณฺโณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Ph.D เจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 50300 2561
282 พระครูปริยัติกิจมงคล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศษ.ม. ช่างเคิ่ง สารภี สารภี 50140 2560
283 พระครูสุตกิจาภิรม น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปวค/พธ.บ/รปม ดอยสัพพัญญู ดอนเปา แม่วาง 50360 2543
284 พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ./ศษ.ม. ปทุมสราราม เชิงดอย ดอยสะเก็ด 50220 2543
285 พระมหาสมบัติ ชวนเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.บ. ผาบ่อง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ 50200 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
286 พระครูสิริเจติยานุกูล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ,ม, พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200 2561
287 พระสุวรรณเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ด. พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร บ้านหลวง จอมทอง 50160 2561
288 พระครูศรีสิงหกิจวิเทศ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,กษ.ม. พระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ 50200 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
289 พระมหาณัชภพ กิตฺติภทโท น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.เอก ร้องสร้าน ยุหว่า สันป่าตอง 50120 2561 ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
290 พระครูศรีธวัชโสภณ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. ศรีบุญเรือง แม่สาว แม่อาย 50280 2559
291 พระวิมลมุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ.,ศษ.ม. ศรีโสดา พระอารามหลวง สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200 2561
292 พระครูโสภณกิตติญาณ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. หนองอ้อ เวียง พร้าว 50190 2535
293 พระมหาอินสอน ติกฺขวิริโย น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. ออนกลาง ออนกลาง แม่ออน 50130 2561
294 พระครูสิริอินทวงศ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ. อินทาราม หางดง ฮอด 50240 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
154 พระวชิรธรรมคณี น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พ.ม. หนองจอก หนองจอก ท่ายาง 76130 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
155 พระราชเมธากรกวี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศศ.บ. สนามพราหมณ์(ธ) ท่าราบ เมืองเพชรบุรี 76000 2561
156 พระมหาวรพจน์ คมฺภีรปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ศษ.บ. มหาธาตุฯ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี 76000 2561
157 พระมหาศักฎา สุมโน น.ธ.เอก,ป.ธ.9,รป.ม. ป่าวิสุทธิคุณ เขาใหญ่ ชะอำ 76120 2562
158 พระมหาอโนทัย พลวฑฺโก น.ธ.เอก,ป.ธ.6,บธ.บ. บางลำพู บางครก บ้านแหลม 76110 2562
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
195 พระศรีพัชโรดม น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ศษ.บ., กศ.ม., พธ.ด. มหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 67000 2560 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
196 พระครูสุตพัชรบรรพต เกษมญาติ น.ธ.เอก,ป.ธ.3,พธ.บ/พธ.ม. บรรพตาราม ซับสมอทอด บึงสามพัน 67160 2561
197 พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี 67130 2560
198 พระมหาสิทธา สิทฺธิชโย น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ม.6 พระธาตุผาซ่อนแก้ว แคมป์สน เขาค้อ 67280 2561
199 พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.9,ไม่มี มหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 67000 2562
200 พระครูปริยัติพัชรกิจ วงค์คำจันทร์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ ศรีฐวน วังบาล หล่มเก่า 67120 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
336 พระราชปรีชามุนี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ปริญญาเอก ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง 42130 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
337 พระมหาธีระชัย สุจิตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. โพธิ์งาม นาโป่ง เมืองเลย 42000 2561
338 พระมหายุรนันท์ สุมงฺคโล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ​บ.การปกครอง โพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย 42120 2561
339 พระครูสุตคุณาลงกรณ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย 42000 2560
340 พระครูปลัดยุทธพิชัย ญาณสิทฺธิเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง 42130 2560
341 พระมหาวิรพรรณ ทีปวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ป.โท ค.ม. ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง 42130 2561
342 พระมหาธนวัฒน์ ปริยตฺติเมธี น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย 42000 2560
343 พระครูปริยัตยาทร น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ปริญญาโท ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมืองเลย 42000 2561
344 พระมหาปภาพิช วชิรธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมืองเลย 42000 2561
345 พระครูสังฆรักษ์พชรพล รตนวาที น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศศ.ม. แสงอรุณ เชียงกลม ปากชม 42150 2560
346 พระมหากฤษณกร กนฺตผโล น.ธ.เอก,ป.ธ.4,ศน.ม (การบริหารการศึกษา) ศรีภูมิ กุดป่อง เมืองเลย 42000 2560
347 พระครูบวรธรรมนิวิฐ ปมุตฺโต น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ. ศรีสุทธาวาส(ธ) กุดป่อง เมืองเลย 42000 2563
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
268 พระราชเขมากร น.ธ.เอก,ป.ธ.9,PhD. พระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่ 54000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
269 พระครูสิริสุเมธากร น.ธ.เอก,ป.ธ.5,ศษ.บ. บ้านปง ต้าผามอก ลอง 54150 2536
270 พระมหารานัญชานนท์ ชินวํโส น.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ. พระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่ 54000 2561
271 พระครูสิริวรรณรัชต น.ธ.เอก,ป.ธ.5,นม. ร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง 54140 2560
272 พระครูพิบูลพัฒนโกศล น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ.,/ศน.ม. โศภนาลัย ทุ่งกวาว เมืองแพร่ 54000 2561
เลขที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี ตำแหน่ง
303 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ น.ธ.เอก,ป.ธ.4,Ph.D พระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน 58000 2561 ประธานศูนย์ประจำจังหวัด/จจ.
304 พระมหาอินศวร อคฺคปญฺโญ น.ธ.เอก,ป.ธ.7,ม.3 ต่อแพ แม่เงา ขุนยวม 58140 2560
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net