บุคลากร

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

พระธรรมวชิรมุนี วิ.
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์กรุงเทพมหานคร
พระราชสุทธิวิมล
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดกระบี่
พระเทพปริยัติโสภณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดกาญจนบุรี
พระครูวรธรรมธัช
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์
พระราชวชิรเมธี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดกำแพงเพชร
พระเทพวิสุทธิคุณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดขอนแก่น
พระราชจันทโมลี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดจันทบุรี
พระราชภาวนาพิธาน
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระเทพชลธารมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดชลบุรี
พระสุธีวราภรณ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดชัยนาท
พระราชชัยสิทธิสุนทร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ
พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดชุมพร
พระราชวรากร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดตรัง
พระบุรเขตธรรมคณี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดตราด
พระประสิทธิศีลคุณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดตาก
พระราชพรหมคุณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครนายก
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครปฐม
พระราชสิริวัฒน์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครพนม
พระเทพสีมาภรณ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา
พระสิริคณาจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระเทพปริยัติเมธี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์
พระราชนันทมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนนทบุรี
พระโสภณคุณาธาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนราธิวาส
พระราชศาสนาภิบาล
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดน่าน
พระราชภาวนาโสภณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดบึงกาฬ
พระเทพปริยัตยาจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์
พระราชสุทธิธรรมาจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดปทุมธานี
พระราชรัตนวิสุทธิ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระพิศาลศึกษากร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดปราจีนบุรี
พระครูพินิจสมณการ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดปัตตานี
พระธรรมรัตนมงคล
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระราชปริยัติ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพะเยา
พระครูวิสิฐศาสนการ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพังงา
พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (รก.)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุง
พระราชสิทธิเวที
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพิจิตร
พระราชรัตนสุธี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพิษณุโลก
พระครูเมตตาภิรม
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดภูเก็ต
พระเทพสิทธาจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดมหาสารคาม
พระราชรัตนโมลี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดมุกดาหาร
พระราชปัญญามุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดยะลา
พระเทพวงศาจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดยโสธร
พระราชพรหมจริยคุณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด
พระระณังคมุนีวงศ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดระนอง
พระเทพสิทธิเวที
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดระยอง
พระปิฎกโกศล
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดราชบุรี
พระเทพเสนาบดี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดลพบุรี
พระจินดารัตนาภรณ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดลำปาง
พระเทพรัตนนายก
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดลำพูน
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ
พระเทพสิทธิโสภณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสกลนคร
พระราชวรเวที
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสงขลา
พระมหาคลี จารุวํโส
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสตูล
พระเทพสมุทรมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสมุทรปราการ
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสมุทรสงคราม
พระเทพสาครมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสมุทรสาคร
พระธรรมปิฎก
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสระบุรี
พระรัตนสราธิคุณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสระแก้ว
พระเทพปริยัติสุธี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสิงห์บุรี
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูปริยัตยาภิรม
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระราชวิมลโมลี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุรินทร์
พระราชวิมลเมธี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุโขทัย
พระราชรัตนาลงกรณ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดหนองคาย
พระราชวชิรธาดา
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดหนองบัวลำภู
พระเทพสุวรรณมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอ่างทอง
พระราชปรีชาญาณมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอำนาจเจริญ
พระธรรมวิมลมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุดรธานี
พระปัญญากรโมลี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุตรดิตถ์
พระราชอุทัยโสภณ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุทัยธานี
พระเทพวราจารย์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุบลราชธานี
พระพุทธิญาณมุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเชียงราย
พระเทพปริยัติ
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่
พระวชิรธรรมคณี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเพชรบุรี
พระศรีพัชโรดม
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์
พระราชปรีชามุนี
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเลย
พระราชเขมากร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดแพร่
พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net