โครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖


30 สิงหาคม 2566 เข้าชม 741 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

        วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายของประธานศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

        โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ และเลขานุการประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น ๘๓๐ รูป/คน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ การขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ ” โดย พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ” โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

        ในภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง ” ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม : นโยบายสู่การปฏิบัติ ” โดยมี พระเทพเวที รศ.ดร. ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง, พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม สายสามัญ, นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, นายชุมพล เด็จดวง ผู้แทนสำนักงบประมาณ, นายสุระพล ทิพย์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์, และ ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมเสวนา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒

        วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒ ของการจัดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยภาคเช้า ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี" จากนั้น ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม" และในภาคบ่าย ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น “ผลการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ๕ หน ดำเนินรายการโดย พระเทพปวรเมธี รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ได้แก่ พระเทพวิสุทธิคุณ รองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนตะวันออก, พระราชเขมากร รองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนเหนือ, พระราชวรเวที รองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนใต้ และ พระมหาอดิเดช สติวโร เลขารองประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์ หนกลาง

        จากนั้น พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาให้โอวาทกล่าวปิดโครงการฯ โดยมีรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ และเลขานุการประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพการประชุมวันที่ 14 คลิกที่นี่

ภาพการประชุมวันที่ 15 คลิกที่นี่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net