ภาพโครงการกิจกรรม

โครงการกิจกรรมล่าสุด

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     จัดโดย..ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     เวลา ๐๙.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และและผู้เกี่ยวข้อง และบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบาย แผนการศึกษาพระปริยัติธรรม และระบบคุณภาพการศึกษา“
     เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสนับสนุนปริยัตินิเทศก์ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม”
     เวลา ๑๔.๐๐ น.  การนำเสนอภาพโครงการฯ โดย… พระเทพปวรเมธี
     เวลา ๑๕.๐๐ น. การบรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาตน สู่การพัฒนาคน และการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ โดย…พลเรือเอกธานินทร์  ลิขิตวงศ์
     เวลา ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ โดย พระเทพปวรเมธี รศ.ดร., ดร.นงลักษณ์  ไชยเสโน และทีมงาน

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำหนเหนือ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เป็นประธานการประชุมในโครงการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีพระราชเขมากร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนเหนือ เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ผู้แทนพระปริยัตินิเทศก์ รวมถึงผู้อำนวยการหรือผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๑๖ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ มีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติกล่าวถวายการต้อนรับคณะพระสังฆาธิการและพระปริยัตินิเทศก์ และกล่าวให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมที่สนองงานการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค แนวนโยบาย และแผนการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละพื้นที่ สรุปประมวลผลก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปีต่อไป

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net