ภาพโครงการกิจกรรม

โครงการกิจกรรมล่าสุด

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำหนเหนือ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เป็นประธานการประชุมในโครงการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีพระราชเขมากร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนเหนือ เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ผู้แทนพระปริยัตินิเทศก์ รวมถึงผู้อำนวยการหรือผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๑๖ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ มีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติกล่าวถวายการต้อนรับคณะพระสังฆาธิการและพระปริยัตินิเทศก์ และกล่าวให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมที่สนองงานการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค แนวนโยบาย และแผนการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละพื้นที่ สรุปประมวลผลก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปีต่อไป

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 

1. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
3. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
4. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net