โครงการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำหนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


14 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าชม 1242 ครั้ง

             โครงการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เป็นประธานการประชุมในโครงการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ผู้แทนพระปริยัตินิเทศก์ รวมถึงผู้อำนวยการหรือผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๒๔ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถวายการต้อนรับคณะพระสังฆาธิการและพระปริยัตินิเทศก์ และให้เกียรติกล่าวต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมที่สนองงานการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค แนวนโยบาย และแผนการพัฒนางานของพระปริยัตินิเทศก์ในแต่ละพื้นที่ สรุปประมวลผลก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปีต่อไป

 

ดูรูปเพิ่มเติม ที่ ที่นี่


แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส

ช่างภาพ : นายกล้าณรงค์ จิตรมุง

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net