การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1398 ครั้ง

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานพิธีเปิด

ทั้งนี้มี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน

พร้อมนี้มี นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
-นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
-ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีและเข้าร่วมอบรม

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง " การสนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ประสบผลสำเร็จ " โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง " สื่อสาร ระบบสารสนเทศพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ " โดย พระธรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
สัมมนา เรื่อง " การสื่อสารคู่มือปริยัตินิเทศก์แนวทางการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ "
ดำเนินการสัมมนา โดย พระเทพปวรเมธี ประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์
ผู้ร่วมเสวนา พระเทพมหาเจติยาจารย์ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนกลาง
-พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร.
-ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการจัดทำคู่มือและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ....โดยรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เวลา ๑๖.๓๐ น.
พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานพิธีปิด

มีผู้เข้าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน ๓๓๑ รูป/คน และมีผู้เข้าชมผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน ๓๗๐ รูป/คน
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ช่างภาพ : นางสาวธนาภรณ์ สุบรรเขียว
แหล่งข่าว : กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net