ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


27 มกราคม 2566 เข้าชม 6633 ครั้ง

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
เป็นประธานการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พร้อมนี้มี  
- พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๑
- นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  
- นางวัฒนา ขอสินกลาง  ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีและเข้าร่วมการอบรม

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง"การศึกษาพัฒนาปัญญาและคุณธรรม"

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง " การสนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ประสบผลสำเร็จ โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.สัมมนา เรื่อง "หลักธรรมขับเคลื่อนพลัง บวร ต้านทุจริต" โดย พระธรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ 
นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ " 
โดย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต ประธานการอบรมบุคลากรฯ กล่าวปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

การจัดการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน ๑,๒๐๗ รูป/คน

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net