การประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


14 มิถุนายน 2566 เข้าชม 815 ครั้ง

      วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประกอบด้วยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ๒๓ จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ๒๒ จังหวัด เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิริบูรพาธรรมสถาน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง กล่าวปฏิสันถารต้อนรับคณะสงฆ์ และบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยในภาคเช้า พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลาง ประธานดำเนินงานโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ต่อจากนั้น พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำส่วนกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง “การติดตามประเมินผล” และ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการติดตาม ประเมินผลและการให้คำแนะนำต่อกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ” ตามลำดับ

      ในภาคบ่าย พระธรรมวชิรเมธี เป็นประธานการประชุมอภิปรายกลุ่ม และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงแผนปฏิบัติการของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และแผนปฏิบัติการของปริยัตินิเทศก์ โดยมีนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และดร. สายพิรุณ เพิ่มพูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมดำเนินรายการ

      ทั้งนี้โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ และเพื่อเป็นการระดมความเห็นในการวางแผนกระบวนการพัฒนางานการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

แหล่งข่าว : ศุภชัย บุปผโสรส
ภาพข่าว : ธีระ เลิบไธสง 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net