คำสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล ในการบริหารงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์


9 มีนาคม 2566 เข้าชม 1200 ครั้ง

       พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๒๒ รูป รับผิดชอบการบริหารงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้ง

  • รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  จำนวน ๖ รูป
  • ผู้ช่วยรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  จำนวน ๗ รูป
  • เลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน ๑ รูป และผู้ช่วยเลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน ๒ รูป
  • เลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำส่วนกลาง ประจำหน และคณะธรรมยุต จำนวน ๖ รูป

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

                สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ลิงก์คำสั่งประธานศูนย์ฯ : คลิกที่นี่

แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส

                : นายธีระ เลิบไธสง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net