รายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1250 ครั้ง

             วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานดำเนินการรับรองการรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สังกัดศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน ๕ อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพระปริยัติธรรม ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ที่ต้องรายงานตัวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

            การนี้ มีนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์

 

แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส
                : นายธีระ เลิบไธสง

ช่างภาพ  : นายกล้าณรงค์ จิตรมุง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net