โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1023 ครั้ง

             ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนครูสอนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษา ทั้งหมด จำนวน ๒๔๐ รูป/คน  การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคดิจิทัล”
         การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 รับทราบนโยบายของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเทคนิควิธีการสอนและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการระดมความคิดในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


ดูรูปเพิ่มเติม ที่ : ที่นี่ 

แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส
                : นายธีระ เลิบไธสง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net