การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1416 ครั้ง

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยในภาคเช้า เวลา ๐๙.๔๕ น. มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม” โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยปริยัตินิเทศก์” โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาส และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ และการนำเสนอคู่มือปริยัตินิเทศก์เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่” โดยพระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖ วัดสังเวชวิศยาราม รองประธานกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ และคณะ

               วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม” โดยพระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี" โดยพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในส่วนของภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป มีการบรรยายพิเศษโดยลำดับคือ เรื่อง “บทบาทปริยัตินิเทศก์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดย รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช., บรรยายพิเศษ เรื่อง “พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา และเวลา ๑๕.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กล่าวบรรยายสรุปการประชุมสัมมนาฯ และกล่าวปิดการประชุมฯ

               สำหรับการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ทุกระดับชั้น ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 รับทราบนโยบายของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเทคนิควิธีการสอนและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการระดมความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net