การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1307 ครั้ง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่รัฐบาลและส่วนราชการในพื้นที่กำหนด

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

17 พฤษภาคม 2566

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

17 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

3 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

2 พฤษภาคม 2566
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net