การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1610 ครั้ง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่รัฐบาลและส่วนราชการในพื้นที่กำหนด

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net