การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1236 ครั้ง

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ณ วัดประยุรวงศาวาส อาคารสิริภักดีธรรม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าประชุมเพื่อหารือวางแผนแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ที่ประชุมมีกำหนดดำเนินงานนิเทศ ติดตามฯ ภายในกำหนดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นี้

ช่างภาพ : นายกล้าณรงค์ จิตรมุง
แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส
 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net