การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ - พระเทพปวรเมธี (รุ่น๑)


26 มิถุนายน 2567 เข้าชม 1122 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ และคณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ น.


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net