ผู้บริหารปริยัตินิเทศก์กับการคิดนอกกรอบ - พระพรหมบัณฑิต (รุ่นที่๒)


25 กันยายน 2566 เข้าชม 635 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net